Funktionsbeskrivning

SoletAer kombinerar solfångarteknik och luftvärmepumpsteknik för att värma tappvattnet mer energieffektivt. SoletAer monteras på husfasaden och kopplas in till den befintliga elberedaren, se principskiss nedan.
Bild1

Kallt vatten pumpas från botten på beredaren ut till SoletAer där det värms upp och skickas tillbaka in till toppen på beredaren.

SoletAer består av två delsystem: en så kallad termosifondel och en värmepumpsdel. När det är klart och soligt väder under vår och höst men framförallt sommar, värmer termosifonen vattnet helt utan elkonsumtion.

Termosifonen är en sluten köldmediekrets där självcirkulation uppstår vid soligt och varmt väder. Kretsen består av en solfångarplåt med lasersvetsat kopparrör på baksidan, detta rör går vidare till en kondensorslinga som är av typen rör-i-rör där två kopparrör med köldmedium går inuti ett spiralformat PEX-rör. Det andra kopparöret hör till den inbyggda värmepumpen och i båda dessa rör transporteras den utvunna värmen via de två separata köldmediekretsarna till kondensorn där den överförs till vattnet från elberedaren. Dessa båda system jobbar separat från varandra och inte samtidigt.

Värmepumpen startar först efter en given tidsperiod då solen först fått möjlighet men ej klarat att själv värma varmvattnet. Under värmepumpsdrift fångas dock den instrålade solenergin men då i form av en mer gynnsam förångningstemperatur.

När energi hämtas från luften kyls den ned och kan då inte hålla lika mycket fukt. Denna fukt fälls ut som vatten eller is. Isen eller rättare sagt den mer voluminösa frosten täpper normalt relativt snabbt igen det flänsbatteri som oftast används i luftvärmepumpar. När flänsbatteriet täpps igen stängs luftflödet av och en avfrostning av batteriet måste genomföras. Detta sker normalt med elvärmestavar eller med hjälp av kompressorn och en fyrvägsventil som vänder på systemet. Vid en viss utetemperatur blir avfrostnings-förlusterna större än vinsterna med att köra värmepumpen.

SoletAer använder solplåten som frostfälla vilket förlänger tiden tills det att en avfrostning behövs genom att merparten av frosten fälls ut på solplåten. Vidare är frontytan på flänsbatteriet i SoletAer mycket större jämfört med effektuttaget i vanliga värmepumpar. Kombinerat med ovan nämnda användande av solplåten som frostfälla, där vi åtminstone fångar lika mycket fukt som i själva batteriet, gör detta att tiden mellan avfrostningar ökas till ca 20 ggr så lång tid.

Under avfrostningen, som sker med hjälp av en bypass-ventil (kompressorns hetgas får cirkulera utan tryckdifferens), befinner sig solplåt och flänsbatteri i en isolerad låda och blir då inte påverkad av ev. vind och i mindre utsträckning av omgivningens låga temperatur. Avfrostningen kommer därför att ske mer sällan och med bättre verkningsgrad än existerande system. Vad som förmodligen är av ännu mer värde är att sannolikheten att solen lyser när varmvattenberedaren är färdigladdad är ganska stor. Tiden mellan avfrostningarna är ju ca 20 ggr längre. Om solen kommer fram när det är minusgrader ute så kanske den inte räcker till för att skapa 65°C, men vad gäller avfrostningen så räcker det ju med att lyfta temperaturen över 0°C för att smälta isen!

Bild2

Energimärkning, läs mer HÄR

Energimärke